บริการของเรา

คดีครอบครัว

คดีครอบครัว คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เรายินดีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น การหย่า, คำสัญญาคู่สมรส, การรับรองลิขสิทธิ์บุตร, หรือคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

คดีแพ่ง

คดีแพ่ง คือ คดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคน 2 ฝ่าย ที่ผิดสัญญากันหรือต้องการโต้แย้งสิทธิ หน้าที่กัน หรือเป็นคดีที่มีการร้องขอต่อศาลให้ศาลรับรองสิทธิบางอย่างให้ เช่น คดีที่ขอให้อีกฝ่ายชดใช้เงิน คืนของ จ่ายค่าเสียหายต่าง ๆ หรือต้องการให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

คดีมรดก

คดีมรดก คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับมรดก หรือพินัยกรรม โดยคดีมรดกมักเกี่ยวข้องกับ การสืบทรัพย์, การแบ่งแยกทรัพย์สิน, การจัดตั้งผู้จัดการมรดก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดก ให้บริการปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน หรือการจัดการข้อขัดแย้งระหว่างทายาท อีกด้วย

คดีผู้บริโภค

คดีผู้บริโภค คือ คดีที่ผู้บริโภค ได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยเป็นการเรียกร้องให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงาน ให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เราพร้อมให้ความช่วยเหลือเรียกร้องค่าเสียหาย ,การยกเลิกสัญญา หรือการร้องเรียนต่อกรมคุ้มครองผู้บริโภค

คดีประกันภัย

คดีประกันภัย รถชน เสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งผู้บาดเจ็บหรือทายาทของผู้เสียชีวิต มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บหรือทายาทของผู้เสียชีวิตไม่ทราบว่าจะได้การชดเชยจากบริษัทประกันภัยอย่างไร เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือทายาทของผู้เสียชีวิต ให้ได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันครบถ้วน

ร่างสัญญา

ร่างสัญญา คือกระบวนการเตรียมและร่างเอกสารทางกฎหมายที่เรียกว่า "สัญญา" หรือ "ข้อตกลง" ซึ่งผู้ทำสัญญาที่จะรับผิดชอบตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา นักกฎหมายมักช่วยให้ลูกค้าเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดทางกฎหมายในสัญญา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการร่างข้อความที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกด้านของสัญญา การมีสัญญาทางกฎหมายที่ถูกต้องและชัดเจนมีความสำคัญสำหรับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการทำธุรกิจและการแก้ไขข้อขัดแย้งในอนาคต

ทนายความรับรองลายมือชื่อ

ทนายความรับรองลายมือชื่อ คือ บริการ รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร อาจรวมถึงการทำสัญญา โดยการรับรองลายมือชื่อในเอกสารว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลนั้นจริงๆ รวมถึงการลงชื่อในฐานะพยาน ในเอกสารฉบับนั้นด้วย การลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่สำเนามาจากต้นฉบับนั้นจริงๆ

คดีอาญา

คดีอาญา คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา เป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศ โดยคดีอาญาส่วนใหญ่นั้นจะดำเนินการโดยตำรวจ เราให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถูกแจ้งความ ผู้ที่ต้องการฟ้องคดีอาญา หรือผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญา เพราะการดำเนินการทางอาญานั้น มีผลลัพธ์ที่ร้ายแรง การมีนักกฎหมายคอยให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือ จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าทุกกระบวนการนั้นดำเนินการอย่างถูกต้องและยุติธรรม