อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมืองนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2567