service-การร่างสัญญา

บริการร่างสัญญา

คือ หนึ่งในบริการของสำนักงานของเรา เป็นกระบวนการเตรียมการร่างเอกสารทางกฎหมาย เกี่ยวกับการทำข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย หรือ หลายฝ่ายก็ได้ ที่มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน หรืองดเว้นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ฯลฯ โดยการร่างสัญญาในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่ระบุเงื่อนไข หรือข้อตกลงต่าง ๆ อย่างชัดเจน ที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการลงลายมือชื่อของบุคคลที่ร่วมทำสัญญากัน และหรือลายมือชื่อของพยานด้วย

บริการรับร่างสัญญาของเรา มีอะไรบ้าง ?

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการร่างข้อความที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกด้านของสัญญาตามกฎหมาย
  • ร่างสัญญากู้ยืมเงิน
  • ร่างสัญญาซื้อขาย
  • ร่างสัญญาเช่าซื้อ
  • ร่างสัญญา/บันทึก/ข้อตกลงต่าง ๆ

ทำไมต้องให้เราร่างสัญญาให้ ?

บริการรับร่างสัญญานี้ เป็นบริการที่สำนักงานของเรามีขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการในส่วนนี้ เนื่องจากสำนักงานของเราตั้งใจที่จะเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีบริการครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการทางกฎหมาย ประกอบกับเรามีทนายความมืออาชีพหลายท่านที่สามารถร่างสัญญญา หรือทำบันทึกต่าง ๆ ให้คุณได้ตามที่ต้องการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและตามกฎหมายทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!