บริการของเรา

ทนายคดีครอบครัว

ทนายคดีครอบครัว

คดีครอบครัว คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับ ครอบครัว เด็ก ผู้เยาว์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวด้วย เช่น เรื่องราวระหว่างสามี-ภรรยา หรือ ระหว่างพ่อแม่-ลูก เป็นต้น ซึ่งคดีประเภทนี้แน่นอนว่าจะต้องยื่นฟ้องกันในศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเอง และจำเป็นต้องมี ทนายความ เป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินกระบวนการของคดีครอบครัว ซึ่งทนายความจะเป็นผู้คอยดำเนินการช่วยเหลือ เป็นผู้ให้คำแนะนำ รวมไปถึงทิศทางหรือแนวทางในการดำเนินคดี เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทนายคดีแพ่ง

คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่กันเกิดขึ้นของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการผิดสัญญากัน หรือต้องการโต้แย้งสิทธิหน้าที่กัน หรือเป็นคดีที่มีการร้องขอต่อศาลให้รับรองสิทธิบางอย่างให้ เช่น การขอให้อีกฝ่ายชดใช้เงิน คืนของ หรือจ่ายค่าเสียหายต่าง ๆ หรือต้องการให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมไปถึงการฟ้องร้องให้ผู้กู้ชำระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทนายคดีแพ่ง
ทนายคดีมรดก

ทนายคดีมรดก

คดีมรดก คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับมรดกหรือทรัพย์สินทุกชนิดของบุคคลที่เสียชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย เป็นคดีที่พิพาทกันระหว่างทายาท หรือบุคคลที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมาย หรือตามพินัยกรรม รวมไปถึงคดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาทให้รับผิดชอบหนี้ของผู้เสียชีวิต เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทนายคดีผู้บริโภค

คดีผู้บริโภค คือ คดีความระหว่าง ผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และ ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ให้บริการ โดยลักษณะคดีจะเป็นการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคอย่างมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทนายคดีผู้บริโภค
ทนายคดีประกันภัย

ทนายคดีประกันภัย

คดีประกันภัย คือ คดีความที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย บริษัทประกันภัย รวมไปถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งผู้บาดเจ็บ หรือทายาทของผู้เสียชีวิต เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย และโดยส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บหรือทายาทของผู้เสียชีวิตจะไม่ทราบ หรือไม่รู้ว่าจะได้การชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยอย่างไร หรือมีผู้เสียหายที่ถูกบริษัทประกันภัยใช้ข้ออ้างต่าง ๆ มาอ้างปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

การร่างสัญญา

ร่างสัญญา คือ หนึ่งในบริการของสำนักงานของเรา เป็นกระบวนการเตรียมการร่างเอกสารทางกฎหมาย เกี่ยวกับการทำข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย หรือ หลายฝ่ายก็ได้ ที่มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน หรืองดเว้นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ฯลฯ โดยการร่างสัญญาในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่ระบุเงื่อนไข หรือข้อตกลงต่าง ๆ อย่างชัดเจน ที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการลงลายมือชื่อของบุคคลที่ร่วมทำสัญญากัน และหรือลายมือชื่อของพยานด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
การร่างสัญญา
ทนายความรับรองลายมือชื่อ

ทนายความรับรองลายมือชื่อ

ทนายความรับรองลายมือชื่อ คือ บริการรับรองลายมือชื่อของทนายความ เพื่อรับรองเอกสาร รวมไปถึงการทำสัญญาต่าง ๆ โดยเป็นการรับรองลายมือชื่อในเอกสารว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลนั้นจริง การลงชื่อในเอกสารฉบับนั้นด้วยในฐานะพยาน และรวมไปถึงการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาว่าเป็นเอกสารที่สำเนามาจากต้นฉบับนั้นจริง ๆ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทนายคดีอาญา

คดีอาญา คือ คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ส่วนใหญ่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ โดยการกระทำที่ถือว่าเป็นคดีอาญา เช่น การขโมยของ การทำร้ายร่างกาย การทำลายทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่งความร้ายแรงของความผิดหรือการรับโทษ ขึ้นอยู่กับความผิดที่ทำและโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ตามแต่ละกรณี โดยแตกละกรณีจะมีความร้ายแรงที่แตกต่างกันออกไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทนายคดีอาญา
ทนายคดีหมิ่นประมาท

ทนายคดีหมิ่นประมาท

คดีหมิ่นประมาท คือ คดีความที่เกี่ยวกับการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยทำให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกเกลียดชัง หรือถูกดูหมิ่น โดยคดีประเภทหมิ่นประมาทนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นได้ง่ายและใกล้ตัว คดีประเภทนี้ถือว่าเป็นคดีมีการฟ้องต่อศาลเป็นอันดับต้น ๆ ก็ว่าได้ ลักษณะของการหมิ่นประมาท เช่น การเหยียดหยาม ดูถูก ทำให้อับอาย หรือทำให้เสียหาย เป็นที่เกลียดชัง การสบประมาท การด่า ส่วนกรณีคำหยาบคายไม่สุภาพ และการดูหมิ่นนั้นอาจเป็นการกระทำด้วยวาจา ท่าทางกริยา หรือการโฆษณาก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ บริการไปคัดถ่ายสำนวนสรรพเอกสารต่าง ๆ ของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอีกหนึ่งบริการที่สำนักงานของเราตั้งใจมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการใช้บริการ ทนายความ หรือคู่ความที่อยู่ต่างจังหวัด ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาคัดถ่ายเอกสารที่ศาลเองในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียดเพิ่มเติม
คัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล